Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu

Türkiye’de siyasi iktidarlar tarafından 1980 yılından itibaren uygulanan sağlık hizmetinin özelleştirilmesine yönelik politikaların 2002 yılından sonra yoğunluk kazanması ile birlikte muayenehanelerin kapatılması gündeme geldi ve ekonomik krizler ve de maliyetler bahane edilerek hekim ücretlerinde, hak edişlerde önemli düşüşler, hak kayıpları yaşandı.

Yürütülen mücadele sonucu muayenehanelerin kapatılması durdurulurken ücretlerin azalması, nitelikli ücret gaspı, iş güvencesinin ortadan kalması gibi birçok sorun sürekliliğini artarak korudu.

Özel sağlık alanında yaşanan bu gelişmelere ve sorunlara bağlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından diğer tabip odalarının da katılımı ile 21 Kasım 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen II. Hekim Emeği Çalıştayında yine birçok tabip odası özel hekimlik komisyonu ve temsilcilerinin yaptığı ortak toplantıda Türk tabipleri Birliği içerisinde Özel Hekimlik Kolu kurulması yönünde ortak görüş birliğine varıldı.

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu oluşturulması yönünde yapılan çalışmalar sonucu 05 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da 11 tabip odası ve 21 temsilcinin katılı ile yapılan toplantıda “TTB Özel Hekimlik Kolu” kurulumu gerçekleşti.

Toplantıda ayrıca aşağıda isimleri belirtilen 7 kişilik ilk geçici yürütme kurulu da oluşturuldu.

Dr. Hasan Oğan - Başkan - İstanbul Tabip Odası
Dr. Atila Ilıman - Başkan Yardımcısı – Ankara Tabip Odası
Dr. Abdullah Yeniocak - Genel Sekreter - Adana Tabip Odası
Dr. Derviş Alp Gazitepe – Üye Bursa Tabip Odası
Dr. A. Levent Demir – Üye - Antalya Tabip Odası
Dr. Cemil Tugay - Üye - İzmir Tabip Odası
Dr. Arda Saygılı – Üye - İstanbul Tabip Odası

Özel Hekimlik Kolu Yönergesi, web sayfasının oluşturulması ve alana ilişkin sorunların tespiti, çalışma programının oluşturulmasının ardından yine 07 Ekim 2012 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Özel Hekimlik Kol toplantısında aşağıdaki kararlar alındı.

 • Bugüne kadar farklı odalarda birbirinden ayrı olarak yürütülen çalışmalar kol bünyesinde birleştirilmeli, merkezileştirilmelidir.
 • Her odanın özel hekimlik komisyonunu kurması sağlanmalı, elde edilen bilgiler ve yapılan çalışmalar TTB' ye aktarılmalıdır.
 • Özel hekimlik kavramı çok geniş bir alanı kapsadığından çalışma biçimlerine özgü alt çalışma grupları oluşturmalı, tartışmalar sonucu görüşler olabildiğince ortaklaştırılmalı, düşünce ve dil birlikteliği sağlanmalıdır.
 • Özel hekimlerin sorunlarını genelde bireysel olarak çözmeyi tercih etmelerinin sonuçsuz kalacağı ve doğru olmadığı tüm özel hekimlere anlatılmalı, örgütlenme sağlanmalıdır.
 • SGK ve Sağlık Bakanlığı’nın Tabip Odaları'ndan hekimlerle ilgili belge ve bilgi istememesi önemli bir sorun olarak gittikçe yaygınlaşmakta olup bu durumun TTB ve tabip odalarının etkinliğini azaltacağı ve ayrıca ekonomik kayıplara yol açacağı öngörüsü ile buna yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Kayıt dışı çalışma ve birden fazla ilde kadro dışı geçici çalışma hakkında hazırlanmış yazılar ve görüşler çerçevesinde kol genel kararını belirlemelidir.
 • Referans ve emsal ücretlerin belirlenmesinde uygulanacak olan yöntemler tespit edilerek TTB'nin daha önce belirlediği asgari ücret tarifesi yeniden gündeme getirilmeli bu konuda uzmanlaşma sağlanmalıdır.
 • Özel hastanelerde hekimlerin çalışma koşulları ve özlük hakları belirlenerek bunlarla ilgili her türlü mücadele yürütülmelidir. Belirlenen süre ve koşulların dışında yapılacak olan çalışmalarda ortaya çıkacak olan komplikasyonlardan aynı zamanda işverenlerinde sorumlu olacağının altı çizilmeli konunun önemi hekimlere ve işverenlere anlatılmalıdır.
 • SGK’nin ödeme süresi bahane edilerek hastane sahiplerince sürdürülen nitelikli-sistematik ücret gaspına karşı yasal ve demokratik mücadeleler sürdürülmelidir.
 • Samsunda KKKA hastalığı sonucu genç bir hekimin yaşamını kaybetmesi hekimlik mesleğinin “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” işler kapsamında olduğunu bir kez daha hatırlatarak hekimlerin “sağlık çalışanlarının sağlığı” kapsamında çalışma koşullarına yönelik mücadele de başlatılmalıdır.
 • Zorunlu Mesleki Sigorta olaylarında yaşanan hukuksal karmaşanın netleştirilmesi ve sigortanın hekimin tüm mesleki çalışmasını kapsar yönde çalışmaların yapılması gerekmektedir.
 • Özel sektörde yabancı hekim istihdamı, hekim emeğinin değersizleştirilmesi yönünden çok önemli sorun olarak gelişmektedir.  Bu konuda ortak tutum geliştirilmelidir.
 • Kurumlar ve kişiler arası meslek ahlakına uymayan etik dışı rekabet konusu değerlendirilerek etik dışı davranışlara karşı yaptırımlar uygulanmalıdır.
 • Sağlık kurumları ile yapılan sözleşme içeriklerine tabip odaları olarak müdahil olunmalıdır.
 • SGK'nun kuruma karşı yaptığı kesintilerinin hekim ücretlerine haksız yansıtılması sorununa çözüm getirilmelidir.
 • Sorunlara yönelik kurulacak çalışma grupların oluşturacağı raporların değerlendirilmesinden sonra bunların TTB Genel Kurulu kararı olarak yayınlanması yönünde çaba sarf edilmelidir.
 • Özel hekimlikte yaşanan sorunların geldiği nokta açısından sendikal mücadele sürecinin de başlatılması gerekmektedir.
 • Sorunların çözümü açısından birim temsilcilerin oluşturulması ve bunların aktif çalışma içinde olmaları yapılandırılmalıdır.
 • SGK’nin resmi tatil günlerinde provizyon vermesinin hukuksal açıdan sakıncalı olduğu vurgulanarak SGK ile yapılacak yazılı-sözlü görüşmeler sonucu bu uygulamanın kaldırılması sağlanmalıdır.
 • Özel hekimlerin karşılaştığı ve karşılaşabileceği sorunlara yönelik Adana Tabip Odası’nca başlatılan “Özel Hekim Rehberi” çalışmasının hızlandırılarak son halinin verilmesi ve TTB ÖHK adına yayınlanması sağlanmalıdır.
 • Özellikle tıp ve yan dal merkezlerinin kapatılmasına yönelik acil mücadele başlatılmalı ve en geç 2-3 ay içinde İstanbul’da “Hekim Emeği Çalıştayı” düzenlenmesine yönelik çalışma yapılmalıdır.

 

Yukarıda belirtilen bazı kararların yanı sıra yapılan seçimde aşağıdaki yürütme kurulu da belirlenmiştir.

Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu:
Dr. Hasan Oğan - Başkan (İstanbul)
Dr. Atilla Ilıman - Başkan Yardımcısı (Ankara)
Dr. Cemil Tugay - Başkan Yardımcısı (İzmir)
Dr. Abdullah Yeniocak - Genel Sekreter (Adana)
Dr. Levent Demir – Üye (Antalya)
Dr. Hülya Toyran - Üye (Isparta)
Dr. Kemal Özay - Üye (İstanbul)
Dr. Güray Kılıç - Üye (İstanbul)
Dr. Bülent Serçin - Üye (İzmir)
Dr. Selçuk Görmez - Üye (İstanbul)

 

29 Eylül 2013 Pazar günü Ankara’da yapılan 2013 – 2014 dönemi yürütme kurulunun belirlenmesi için yapılan genel kol toplantısında ise aşağıda isimleri bulunan kurul oluşturuldu.

Dr. Cemil Tugay - Başkan (İzmir)
Dr. Atilla Ilıman - Başkan Yardımcısı (Ankara)
Dr. Ümit Şen - Başkan Yardımcısı (İstanbul)
Dr. Abdullah Yeniocak - Genel Sekreter (Adana)
Dr. Hasan Oğan - Üye (İstanbul)
Dr. Levent Demir - Üye (Antalya)
Dr. Erdem Birgül - Üye (İstanbul)

 

2014-2015 dönemi çalışmaları ve yeni yürütme kurulu seçimi açısından Özel Hekimlik Kolu 15 Kasım 2014 tarihinde Ankara'da toplandı. Toplantıda özel hekimlik alanındaki sorunların değerlendirilmesinin yanı sıra Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) Grubu, Özel Hekim Rehber Asgari Ücret Tarifesi Grubu, Hekim Dostu Hastane Sertifikasyonu Grubu, Muayenehane Standartlarını Belirleme Grubu, Örgütlenme Grubu, Hukuk grubu oluşturulması yönünde karar alındı.

Toplantı da ayrıca Özel Hekimlik Kolu yönetim kadrolarının da seçimi yapılarak aşağıdaki isimler belirlendi.

Dr. Cemil Tugay - Başkan
Dr. Abdullah Yeniocak - Başkan yardımcısı
Dr. Erdem Birgül - Başkan yardımcısı
Dr. Atila Ilıman - Başkan yardımcısı 
Dr. Özcan Çakmak – Genel sekreter
Dr. Halil Duran - Üye
Dr. İsmet Aktaş - Üye
Dr. Ekrem Duman – Üye
Dr. Kemal Özay - Üye
Dr. Ergun Çil - Üye
Dr. Hilmi Or - Üye
Dr. Ümit Şen - Üye

Türk Tabipleri Birliğinin 01.06.2017 tarih ve 924/2017 sayılı yazısı ile tüm tabip odalarına duyurusu yapılan özel hekimlik kolu toplantısı 09 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.

Toplantıda özel sağlık sektöründeki son gelişmelerle birlikte muayenehaneler ve sağlık kurumlarında çalışanların yaşadıkları sorunlar tek tek dile getirildi.

Muayenehanelerin ruhsatlandırma, denetim, USSB bilgi aktarımı, hekimlik uygulamaları veri tabanı (HUV) ,HUV - özel sağlık sigortaları ilişkileri, büyük iller katsayı sorunsalı, tıbbi etik ve mesleki deontoloji; reklam, bilgilendirme, mesleki rekabet sorunlarının yanı sıra laboratuvarların planlama sorunu dile getirildi.

Özel sağlık kuruluşlarında ise kadro, sözleşme, iş güvencesi, ciro-hakediş baskısı, özlük hakları, taşeronlaşma, iki ilde çalışma, yabancı hekim ve diğer sorunlar dile getirildi.

Toplantıda ayrıca özel sağlık sektöründe yer alan tüm hekim gruplarının mücadelelerinin örgütlenme olmadan yapılamayacağının altı çizildi bir an önce örgütlenmenin sağlanmasının gerekliliği belirtildi.

Toplantıda 2017 – 2019 dönemi yürütme kurulu üyeleri olarak aşağıdaki isimler belirlendi.

Dr. Hasan Oğan – Başkan (İstanbul) 
Dr. Abdullah Yeniocak - II. Başkan (Mersin)
Dr. Kemal Özay - Genel Sekreter (İstanbul)
Dr. Adnan Gürcan – Üye (İstanbul)
Dr. Alper Aktaş – Üye (Samsun) 
Dr. Ergün Çil – Üye (Bursa)
Dr. Halil Duman – Üye (İzmir)
Dr. Kemal Keşmer – Üye (Kocaeli)
Dr. Oya Ermiş – Üye (Antalya)
Dr. Özcan Çakmak – Üye (İstanbul)
Dr. Ramazan Sürücü – Üye (Gaziantep)