Türk Tabipleri Birliği Tabip Odaları Özel Hekimlik Komisyonu Yönergesi*

*Bu yönerge örnek olup tabip odaları ve komisyonlarca değişiklikler yapılabilir.

Dayanak ve Kapsam
Madde 1: Bu yönerge 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 4, 59. maddeleri ve Türk Tabipleri Birliği Organları Çalışma Yönergesinin 23. maddesi uyarınca hazırlanmış olup ………. Tabip Odasında kurulmuş olan Özel Hekimlik Komisyonunun görev, çalışma alanları, çalışma ilkeleri ve yöntemlerini belirler.

Amaç 
Madde 2: Bu yönerge …. Tabip Odası’nın özel sağlık hizmeti alanında çalışan hekimlerinin mesleki, sosyal, ekonomik ve özlük haklarını korumak, geliştirmek ve bu bağlamda yapılacaklarla ilgili önerilerde bulunarak çalışmalar yapmak amacıyla yürütülecek faaliyetlerinin çalışma esaslarını, ilke ve yöntemlerini belirler.

Tanımlar
Madde 3:  Bu metinde geçen 

  1. “TTB” Türk Tabipleri Birliği’ni,
  2. “Oda” ….. Tabip Odasını,
  3. “ÖHK” TTB Özel Hekimlik Kolunu,
  4. “Komisyon” ……. Tabip Odasında yapılanmış özel hekimlik komisyonunu,
  5.  “Komisyon Yürütme Kurulu” komisyonun sevk ve idaresini üstlenen, etkinliklerini planlayan ve … Tabip Odasına karşı sorumlu olan kurulu,
  6.  “Uzmanlık dernekleri” TTB bünyesinde yer alan uzmanlık derneklerini (UDEK) ifade eder.


Çalışma Alanları 
Madde 4:

  1. Özel hekimlik alanında yer alan hekimlerin mesleklerini, çalışmalarını hekimlik mesleği değerlerine uygun olarak yürütebilmeleri konusunda gerekenleri yapmak.
  2. Hekimlerin serbest çalışma haklarını (muayenehane,  tıbbi laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri vs) savunmak.
  3. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin mesleki, ekonomik,  özlük ve demokratik haklarını savunmak.

Üyelik 
Madde 5: Komisyon tabip odasının mesleklerini serbest olarak yapan ve özel sağlık kurumlarında çalışan üyelerinden oluşur.

Sorumluluk
Madde 6: Komisyon, TTB Organları Çalışma Yönergesinde belirtilen ilgili maddeler doğrultusunda faaliyet gösterir.

Toplantılar ve Yürütme Kurulu
Madde 7: 
Komisyon her yıl üyelerinin katılımı ile toplanır. Toplantılar tabip odasının ya da komisyon tarafından en az 30 gün öncesinden üyelere bildirilir.

Komisyon yürütme kurulu yapılacak olan toplantının birinde iki yıl süreyle görev yapmak üzere seçim yöntemiyle belirlenir. Yürütme kurulu seçimi yapılacak olan toplantı tercihan Mayıs ayında yapılmalıdır. Yürütme kurulu asil ve yedek toplam 7 (yedi) üyeden oluşur ve seçilmiş yürütme kurulu üyeleri kendi aralarında komisyon başkanı, başkan yardımcısı ve genel sekreteri oluşturur.

Yürütme kurulu toplantılarını ve iletişim yöntemlerini kendi belirler.

Yürütme kurulu gerektiğinde alt çalışma komisyonları oluşturabilir, ilgili kişilerden görüş alabilir.

Yürürlük 
Madde 8: Bu Yönerge …. Tabip Odası tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.           

Yürütme 
Madde 9: Bu yönergeyi …. Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu yürütür.