TTB Özel Hekimlik Kolu Çalışma Yönergesi

Dayanak 
Madde 1: Bu yönerge 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 4, 59. maddeleri ve Türk Tabipleri Birliği Organları Çalışma Yönergesinin 23. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Amaç 
Madde 2: Bu yönerge Türk Tabipleri Birliği’nin özel sağlık hizmeti alanında çalışan hekimlerin mesleki, sosyal, ekonomik ve özlük haklarını korumak, geliştirmek ve bu bağlamda yapılacaklarla ilgili önerilerde bulunarak çalışmalar yapmak amacıyla yürütülecek faaliyetlerinin çalışma esaslarını, ilke ve yöntemlerini belirler.

Tanımlar 
Madde 3: Bu yönergede geçen;

  1. “TTB” Türk Tabipleri Birliği’ni,
  2. “ÖHK” Özel Hekimlik Kolunu,
  3. “Kol Yürütme Kurulu” kolun sevk ve idaresini üstlenen, etkinliklerini planlayan ve Konseye karşı sorumlu olan kurulu,
  4. “Odalar” Tabip Odaları’nı,
  5. “Komisyon” Tabip Odalarında yapılanmış özel hekimlik komisyonlarını,
  6. “Uzmanlık dernekleri” TTB bünyesinde yer alan uzmanlık derneklerini (UDEK) ifade eder.

Çalışma Alanları 
Madde 4:

  1. Özel hekimlik alanında yer alan hekimlerin mesleklerini, çalışmalarını hekimlik mesleği değerlerine uygun olarak yürütebilmeleri konusunda gerekenleri yapmak.
  2. Hekimlerin serbest çalışma haklarını (muayenehane,  tıbbi laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri vs) savunmak.
  3. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin mesleki, ekonomik,  özlük ve demokratik haklarını savunmak.

Üyelik 
Madde 5: ÖHK tabip odası komisyonları, temsilcileri ve uzmanlık derneklerince belirlenmiş üyelerden oluşur.

Sorumluluk
Madde 6: ÖHK, TTB Organları Çalışma Yönergesinde belirtilen ilgili maddeler doğrultusunda faaliyet gösterir.

Toplantılar ve Yürütme Kurulu
Madde 7: 
ÖHK her yıl üyelerinin katılımı ile toplanır. Toplantılar ÖHK yürütme kurulu ya da TTB tarafından en az 30 gün öncesinden tabip odalarına ve uzmanlık derneklerine bildirilir.

ÖHK yürütme kurulu yapılacak olan toplantının birinde iki yıl süreyle görev yapmak üzere seçim yöntemiyle belirlenir. Yürütme kurulu 7 (yedi) asil ve 4 (dört) yedek toplam 11 (onbir) üyeden oluşur ve seçilmiş yürütme kurulu üyeleri kendi aralarında kol başkanı, başkan yardımcısı ve genel sekreteri oluşturur. Asil ve yedek üyelerin birlikte çalışması esastır.

Yürütme kurulu toplantılarını ve iletişim yöntemlerini kendi belirler.

Yürütme kurulu gerektiğinde alt çalışma komisyonları oluşturabilir, ilgili kişilerden görüş alabilir.

Yürürlük 
Madde 8: Bu Yönerge Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.           

Yürütme 
Madde 9: Bu yönergeyi TTB Özel Hekimlik Kolu yürütür.